• وبلاگ : ستاره سهيل
 • يادداشت : اگه تنهايي بخوان! ما هميشه يکي رو داريم که فراموشش کرديم!
 • نظرات : 6 خصوصي ، 6 عمومي
 • پارسي يار : 2 علاقه ، 1 نظر
 • درب کنسرو بازکن برقی

  نام:
  ايميل:
  سايت:
     
  متن پيام :
  حداکثر 2000 حرف
  كد امنيتي:
    
    
   

  سلام

  حال کردم

  ولي اگه من بودم ميگفتم دلم ميخواد

  درتو فنا شم

  فناي لله

  پاسخ

  اين كه نميشه....فنا شد


  سلام خوبي؟

  يه سوال داشتم ميتوني راهنمايي کني ؟؟؟

  پاسخ

  سلام/ باشه بپرس


  سلام.

  يلدايتان مبارکــ

  منتظر حضور گرمتان در زمستانــــ


  ممنون از مطلب زيبايي که گذاشتيد ... خدا خيرتون بده

  وقت کرديد به من سر بزنيد.

  ياعلي

  پاسخ

  سلام دو ست عزيز ممنومن كه به كلبه تنهاي ما سرزيد/ چشم سر فرصت تشريف مي اورم / يا حق

  ديدي اومدم!!! آخ ستاره سهيل گل گفتي ، به خودش قسم فقط خودش... رفيق خودش،عشق خودش، همه چيزمه.... عين همين مطلبت همين امروز برام پيش اومد،باور نميکني وقتي خودم بودم و خودش.... اون گفت:بخشيدمت و منم ستارالعيوب،غفار الذنوب...

  از خوشحالي داشتم جون ميدادم.... الهي هيچ وقت ديگه شرمندش نشم

  پاسخ

  سلام/دوست عزيز ممنوم كه به كلبه تنهاي ما ر سر زديد/ مطمئن باش خداوند هميشه حامي ما انسان ها هست/ و هيچ گاه بنده خود رو فراموش نميكنه/ دوستدار هميشگي شما كا مبيز
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶ ´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶ ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶ ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´تبادل´´´´´´´´´´´´´´ ¶¶ ´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¶ ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´لينک´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶ ´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶ ´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´ميکني؟´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶ ´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶ ´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶ ´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶´´¶¶ ´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶ ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´ ´´´´¶¶´´´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶´´´´´´´´¶¶ ´´´¶¶´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´¶¶´¶¶ ´´¶¶´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶´´´´´¶¶´´´¶¶ ´¶¶´´´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶ ¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶´´¶¶¶¶¶ ´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´¶´¶´´¶´¶´´¶´¶´´¶¶ ´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶´¶´¶´´¶´¶´´¶´¶´´¶¶¶¶¶ ´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶¶¶¶ ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶ ´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶ ´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´´´¶¶ سلام دوست عزيز ... نترس ... ! [نيشخند] [گل] شبــِــ ــيلــدات مباركــــــــــــ ! من رو با اسم : پســـــركـِـــ آوازه خوون لينك كن و بعد بيا توي وبلاگم،درقسمت افزودن لينك،خودت رو لينك كن [بوسه]يادت نره تا لينكم نكني،من لينكي رو كه فرستادي تاييد نميكنما...[نيشخند] بدو بدو بيــــــــــــــا باي تا هاي
  پاسخ

  نكن/ خوب منم با هات قهر ميشم